RUH HALİNİZ BUGÜN NELER SÖYLÜYOR
SEN BİR MELEKSİN ALLAH HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN
ELİF 02 MAYIS 2018
DAMAR ATMALARI VE SEĞİRMELERİN ANLAMLARI

ESMAÜL HÜSNA
ESMA-ÜL HÜSNA


1- ALLAH ( c.c )

Kainatı yaratan ve idare eden
bütün övgü ve ibadetlere layık
varlığı zorunlu olan kendinden başka
hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah?tır.

2- Er-RAHMAN ( c.c )
Esirgeyen bağışlayan ilahi rahmet lütuf ve
koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır.

3- Er RAHİM ( c.c )
Esirgeyen bağışlayan dünyada kendisine inanıp
emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları
ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıracak olandır.

4- El MELİK ( c.c )
Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi
mülk ve saltanatı devamlı olandır.

5- El KUDDÜS ( c.c )
Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh
bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.

6- Es SELAM ( c.c )
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan,
esenlik verendir.

7- El MÜ'MİN ( c.c )
Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve
peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır.
Kullarına yaptığı va?dinde sadık olandır.

8- El MÜHEYMİN ( c.c )
Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden
evrenin bütün işlerini düzenleyen
her şeyi gözetip koruyan
insanları kontrol edip gözetleyendir.

9- El AZİZ ( c.c )
İzzet sahibi mağlup edilmesi imkansız olan
her şeye galip olandır.

10- El CEBBAR ( c.c )
Azamet ve kudret sahibi istediğini mutlaka yapan
kırık kalpleri onaran dilediği her durumda
mutlak iradesini yürütendir

11- El MÜTEKEBBİR ( c.c )
Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede
büyüklüğünü gösterendir.

12- El HALIK ( c.c )
Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri
takdir eden. Yaratan yoktan var eden
büyüklükte eşi olmayandır.

13- El BARİ ( c.c )
Her şeyin aza ve cihazını
birbirine uygun yaratandır.

14- El MUSAVVİR ( c.c )
Tasvir eden her şeye ayrı bir şekil ve
hususiyet verendir.

15- El GAFFAR ( c.c )
Kullarının günahını örten mağfireti bol
günahları çokca bağışlayandır.

16- El KAHHAR ( c.c )
Her şeye her istediğini yapacak surette galip
ve hakim olandır.

17- El VEHHAB ( c.c )
Çok fazla ihsan eden çeşit çeşit nimetleri
daima bağışlayandır.

18- Er REZZAK ( c.c )
Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren
ve ihtiyacını karşılayandır.

19- El FETTAH ( c.c )
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran
darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların
nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.

20- El ALİM ( c.c )
Her şeyi en ince noktasına kadar bilen
ilmi ezeli ve ebedi olandır.

21- El KABİD ( c.c )
Dilediğine darlık veren sıkan daraltandır.
22- El BASİT ( c.c )
Dilediğine bolluk veren açan genişletendir.
23- El HAFİD ( c.c )
Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan
dereceleri düşürendir

24- Er RAFİ ( c.c )
Yukarı kaldıran yükselten dereceleri yükselten
izzet ve şeref bahşedendir.

25- El MUİZ ( c.c )
İzzet ve şeref veren aziz kılandır
26- El MU'ZİL ( c.c )
Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir edendir.
27- Es SEMİ ( c.c )
İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten
kullarının niyazını kabul edendir.

28- El BASİR ( c.c )
Her şeyi hakkıyla görendir.
29- El HAKEM ( c.c )
Hikmet sahibi olan yaptığı her işte
hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini
elinde tutan son hükmü verecek olandır.

30- El ADL ( c.c )
Son derece adaletli olan
hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.

31- El LATİF ( c.c )
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen
lutuf ve ihsan sahibi olandır.

32- El HABİR ( c.c )
Her şeyin dış ve iç yüzünden
açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.

33- El HALİM ( c.c )
Yumuşak davranan Hilmi çok olan
ceza vermede acele etmeyen teenni sahibi olandır.

34- El AZİM ( c.c )
Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah?dır.
35- El GAFUR ( c.c )
Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.
36- Eş ŞEKÜR ( c.c )
Kendi rızası için yapılan amellere en iyi
karşılık veren az iyiliğe çok mükafat verendir.

37- El ALİYY ( c.c )
İzzet şeref ve hükümranlık bakımından
en yüce olandır.

38- El KEBİR ( c.c )
Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü
mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti
anlaşılamayacak kadar ulu olandır.

39- El HAFİZ ( c.c )
Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.
40- El MUKİT ( c.c )
Bilen tayin eden bedenlerin ve ruhların
gıdasını veren her şeyi koruyan.

41- El HASİB ( c.c )
Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının
bütün teferruatıyla hesabını iyice bilen.
Mahlukatına kafi olandır

42- El CELİL ( c.c )
Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.
43- El KERİM ( c.c )
Çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip
keremi bol ve sonsuz olandır.

44- Er RAKİB ( c.c )
Bütün varlıklar ve bütün işler
murakabesi altında bulunan
her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.

45- El MUCİB ( c.c )
Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına
cevap veren duaları kabul edendir.

46- El VASİ ( c.c )
Lütfu bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti
her şeyi kuşatandır.

47- El HAKİM ( c.c )
Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli
yerli yerinde olandır.

48- El VEDÜD ( c.c )
Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven
rızasına erdiren ve sevilmeye en layık olandır

49- El MECİD ( c.c )
Şanı şerefi çok üstün olan
lütuf ve keremi bol olandır.

50- El BAİS ( c.c )
Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran
mahşerde toplayandır.

51- Eş ŞEHİD ( c.c )
Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
her şeyi gözetleyip bilendir.

52- El HAKK ( c.c )
Vacibul-vücut olan varlığı hiç değişmeden
devam edip duran
mevcudiyet ve uluhhiyeti gerçek olandır.

53- El VEKİL ( c.c )
Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen
onlardan daha iyi onu emniyete alan
kendisine güvenilip dayanılandır.

54- El KAVİ ( c.c )
Çok kuvvetli kudretli her şeye gücü yetendir.
55- El METİN ( c.c )
Her şeye gücü yeten kudretli çok güçlü ve sağlamdır.
56- El VELİ ( c.c )
Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.
57- El HAMİD ( c.c )
Her bakımdan övgüye layık
bütün hamdler gerçekte yalnız
kendisine ait olan bütün varlığın diliyle övülendir.

58- El MUHSİ ( c.c )
Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.
59- El MUBDİ ( c.c )
Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz
olarak yaratandır.

60- El MUİD ( c.c )
Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar
yaratan ölüleri diriltendir

61- El MUHYİ ( c.c )
İhya eden dirilten can bağışlayan hayat verendir.
62- El MUMİT ( c.c )
Mahlukatın ölümünü yaratan
ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.

63- El HAYY ( c.c )
Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir
64- El KAYYUM ( c.c )
Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan kainatı yöneten en yüce varlık demektir
65- El VACİD ( c.c )
İstediğini istediği vakit bulan
hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağnidir.

66- El MACİD ( c.c )
Kadri ve şanı büyük kerem ve müsamahası bol.
67- El VAHİD ( c.c )
Tek zatında sıfatlarında isimlerinde
efalinde ortağı ve benzeri olmayandır.

68- Es SAMED ( c.c )
Her şey ona muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.
69- El KADİR ( c.c )
İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya müktedir olandır.
70- El MUKTEDİR ( c.c )
Her şeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.
71- El MUKADDİM ( c.c )
İstediğini öne alandır.
72- El MUHARRİR ( c.c )
İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir.
73- El EVVEL ( c.c )
Her şeyden önce var olan
varlığının başlangıcı olmayandır.

74- El AHİR ( c.c )
Her şey helak olduktan sonra da
varlığı devam edendir.

75- Ez ZAHİR ( c.c )
Varlığı sayısız delillerle açık olandır.
76- El BATIN ( c.c )
Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.
77- El VALİ ( c.c )
Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.
78- El MÜTE-ALİ ( c.c )
Aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan izzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
79- El BERR ( c.c )
Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.
80- El TEVVAB ( c.c )
Kullarını tövbeye teşvik edip tevbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.
81- El MÜNTEKİM ( c.c )
Günahkarlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.
82- El AFUVV ( c.c )
İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.
83- Er RAUF ( c.c )
Merhamet edici pek şefkatlidir.
84- El MALİKEL-MÜLK ( c.c )
Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.
85- ZÜL- CELALİ VEL-İKRAM ( c.c )
Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lutuf sahibi olandır.
86- El MUKSİT ( c.c )
Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.
87- El CAMİ ( c.c )
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayandır.
88- El ĞANİ ( c.c )
Hiçbir şeye muhtaç olmayan
kendi dışındaki her şey
O'na muhtaç olandır.

89- El MUĞNİ ( c.c )
Dilediğine zenginlik veren müstağni kılandır.
90- El MANİ ( c.c )
Bazı şeylerin meydana gelmesine
müsaade etmeyen ve engelleyendir.

91- El DARR ( c.c )
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
hüsrana uğratandır.

92- En NAFİ ( c.c )
Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandırandır.
93- En NUR ( c.c )
Alemleri nurlandıran dilediğine nur veren
ve Nur olandır.

94- El HADİ ( c.c )
Hidayete kavuşturan
kulunu hayırla muvaffak kılandır.

95- El BEDİ ( c.c )
Örneksiz misalsiz hayret verici alemler yaratandır.
96- El BAKİ ( c.c )
Varlığının sonu bulunmayan ebedi olandır.
97- El VARİS ( c.c )
Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan
servetlerin hakiki sahibidir.

98- Er REŞİD ( c.c )
Bütün alemleri dos doğru bir nizam
ve hikmetle akıbetine ulaştıran
insanlara doğru yolu gösterendir.

99- Es SABUR ( c.c )
Çok sabırlı olan isyankarlardan
acele intikam almayandır.